Veľká letná súťaž s GQ

Máte skúsenosti ako interim expert v priemyselnej výrobe? Ak áno, zaregistrujte sa do našej aplikácie GQ Engine a okrem pracovných ponúk môžete získať aj novú Škodu Enyaq na víkend.

Link na aplikáciu tu:

http://bit.ly/Android_Engine
http://bit.ly/Apple_Engine

Podrobné pravidlá marketingovej súťaže „Škoda Enyaq od GQ″ (ďalej len „Pravidlá“)

1. Základné pojmy: Usporiadateľ: GQsystems s.r.o., Kasalova 27, 949 01 Nitra, IČO: 46371621, DIČ: 2023343223, (ďalej iba „Usporiadateľ„)

2. Výhra: Prenájom auta Škoda Enyaq na víkend zdarma (dátum prenájmu podľa dohody s Usporiadateľom), v hodnote 0 EUR s DPH.

a) Doba platnosti: Súťaž prebieha v období od: 03.06. 2021 do 04.07.2021 do 22:00 hod., na Facebook stránke Usporiadateľa.

b) Facebook stránka Usporiadateľa je stránka GQ interim solutions, odkaz: https://www.facebook.com/gqinterimsolutions/

c) Účastník v súťaži (ďalej iba „Účastník“) je každá fyzická osoba, ktorá, dovŕšila minimálne vek 18 rokov, splní podmienky účasti v súťaži. Účastník musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku alebo v Českej republike.

d) Účastník sa do súťaže zapojí tak, že si stiahne aplikáciu Engine v obchodoch Google Play alebo App store, zaregistruje sa do aplikácie a kompletne si vyplní profil spolu s nahratím jeho životopisu.

e) Výhercom Súťaže (ďalej len „Výherca“): Výhercom sa stáva Účastník, ktorý splní podmienky.

f) Oznámenie o výhre – informácia bude zaslaná na e-mailovú adresu Výhercu, ktorú zadal pri registrácií do aplikácie do 5 dní od ukončenia súťaže. Žrebovanie výhercu prebehne 05.07.2021. Pokiaľ Výherca Výhry neodpovie na správu do 14 kalendárnych dní odo dňa zaslania správy o Výhre Výhercovi, Usporiadateľ si vyhradzuje právo Výhru neodovzdať. Výhra bude výhercovi zaslaná poštou alebo podľa dohody medzi Usporiadateľom a Výhercom.

3. Všeobecné ustanovenia

Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), a osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky predania Výhier v prípade, že Výhry nebude mať v príslušnú dobu k dispozícií tak, aby mohli byť Výhercom predané náhradným spôsobom; ďalej si Usporiadateľ vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane práva v odôvodnených prípadoch zmeniť pravidlá tejto Súťaže vrátane doby jej platnosti, či Súťaž ukončiť.

Výhru v tejto Súťaži nemožno zmeniť za hotovosť, ani nie je možné požadovať vydanie inej Výhry, než ktorá je Usporiadateľom stanovená.

Účasť a Výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie Oznámenia o výhre v prípade zmeny e-mailovej adresy Výhercu, nedoručenie Oznámenia o výhre z dôvodu preplnenia alebo zrušenia e-mailovej schránky Výhercu, z dôvodov ležiacich na strane príslušného poskytovateľa služieb či z iných dôvodov, ktoré neležia na jeho strane. Usporiadateľ je povinný každého Výhercu o jeho výhre informovať len jedenkrát, a to písomne prostredníctvom e-mailovej adresy Účastníka.

V prípade, že by celkový úhrn cien jednotlivého výhercu z obdobných súťaží prevyšoval 350 € v kalendárnom roku, upozorňujeme na daňovú povinnosť výhercu vyplývajúcu zo zákona o daniach z príjmov, v platnom znení.

Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné uhradenie dane z výhry, ktorá vznikne v dôsledku Súťaže.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry v podobnej hodnote, postúpenie výhry v prospech iného Účastníka Súťaže, nárok na peňažné alebo finančné vyplatenie výhry, prípadne na inú kompenzáciu výhry. Účastník berie na vedomie, že cenu v Súťaži nie je možné podľa platných predpisov na území Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou.

4. Reklamácia v rámci Súťaže

Reklamácie môžu byť podané prostredníctvom e-mailu na adrese office@gqinterim.com alebo podané poštou na adresu sídla Usporiadateľa s nápisom na obálke “ Súťaž – sťažnosť“.

5. Ochrana osobných údajov

Účasťou v Súťaži každý Účastník:

a) dáva Usporiadateľovi a Koordinátorovi v súlade so zák. o niektorých službách informačných spoločností a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v platnom znení, súhlas k spracovaniu osobných údajov s použitím svojej e-mailovej adresy a telefónneho čísla, za účelom nadviazania kontaktu s Účastníkom v priebehu Súťaže a rovnako pre účely zasielania obchodných oznámení, informácii o priebehu tejto Súťaže a informácii o ďalších marketingových akciách Usporiadateľa;

b) dáva Usporiadateľovi, ako správcovi a Koordinátorovi ako spracovateľovi, v súlade so zák. o ochrane osobných údajov, v platnom zmení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré Usporiadateľovi v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži alebo čerpaním Výhry poskytne, za účelom preverenia jeho platnej účasti v Súťaži, predania Výhry v Aplikácii a pre ďalšie obchodné a marketingové účely Usporiadateľa, a to na dobu 5 rokov; súhlasí tiež s ich zverejnením v rozsahu meno, priezvisko, neúplná adresa (názov obce) v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach Usporiadateľa, pokiaľ bude toto užitie v súvislosti s touto Súťažou, najmä za účelom vyhlásenia Výhercov. Účastník zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a iba k vyššie uvedeným účelom spracovávaný i prostredníctvom Koordinátora. Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať i ďalšie osobné údaje Účastníka. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa, a ďalej práva podľa v platnom zmení, t.j. hlavne právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich doplniť, opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako i právo na vysvetlenie, právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažnú náhradu, ak bolo jednaním správcu alebo spracovateľa porušené právo Účastníka na ľudskú dôstojnosť, na ochranu osobnej cti, dobrej povesti či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamžikom doručenia a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži, vrátane straty nároku na predanie Výhry, ak bude doručená pred jej predaním;

c) ak sa stane Výhercom, dáva Usporiadateľovi, súhlas s použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímkov a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy obstaraných Usporiadateľom v súvislosti s organizovaním Súťaže a predávaním Výhry (ďalej iba „snímok„) pre komerčné účely na všetkých komunikačných médiách, bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bezplatne, bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia, a môže ho kedykoľvek odvolať.

6. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výťažku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii komunikovaný na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto Pravidlá sú v rámci Súťaži považované za jediné úplné a konečné.

Úplné Pravidlá Súťaže sú po celú dobu ich platnosti k dispozícií na https://www.gqinterim.com/blogs/velka-letna-sutaz-s-gq. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami.

Registráciou do Súťaže Účastník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Pravidlami, plne im porozumel a súhlasí s nimi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť či zmeniť tieto Pravidlá. Všetky zmeny Pravidiel budú účinné ich zverejnením na https://www.gqinterim.com/blogs/velka-letna-sutaz-s-gq, ak neurčí Usporiadateľ inak. Pokiaľ Účastník či Výherca po zverejnení zmien v Pravidlách nezruší svoju Registráciu spôsobom v týchto Pravidlách uvedeným, má sa zato, že s novým znením Pravidiel súhlasí a je nimi viazaný.

Tieto Pravidlá, Súťaž a právne vzťahy medzi Usporiadateľom a Účastníkmi sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spracovávaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook.

Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.

7. Prehlásenie predávajúceho

Usporiadateľ sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát Účastníka, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate do Súťaže, sú potrebné pre identifikáciu Účastníka.

Detailné osobné dáta i údaje o Účastníka sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Bratislava, 03.06.2021

Spojíme vás s těmi nejlepšími odborníky na trhu, díky kterým sobě i své firmě ušetříte náklady, čas a energii.

Předchozí
Další