VOP klient 01042022

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GQsystems Czech s.r.o.

 

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi poskytovatelem a objednatelem při poskytovaní služeb na podporu klientů, zejména v oblasti projektového managmentu a managmentu výroby. Bližší informace ke službám poskytovatele je možné najít na webové stránce poskytovatele: https://gqinterim.com/. VOP jsou součástí smlouvy o poskytovaní služeb uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem.

1.2 Poskytovatelem služeb je obchodní společnost GQsystems Czech s.r.o., se sídlem: Třída Václava Klementa 1500, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 090 14 985, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka: 329031 (dále jen jako „poskytovatel“).

1.3 Objednatelem je právnická osoba využívající služby poskytovatele (dále jako „objednatel“).

1.4 Občanským zákoníkem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

1.5 Poskytovatel a objednatel dále v těchto VOP také jako „smluvní strany“.

 

II. Uzavření smlouvy

2.1 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem vzniká na základě objednávky objednatele, jejím potvrzením poskytovatelem společně se zasláním cenové nabídky a následným potvrzením cenové nabídky objednatelem.

2.2 Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit služby dle požadavků objednatele uvedených v jeho objednávce potvrzené poskytovatelem a závazek objednatele zaplatit dohodnutou odměnu.

2.3 Objednávku je možné učinit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na aktuální kontaktní údaje poskytovatele. Objednávka by měla mimo údajů objednatele obsahovat rovněž popis a rozsah požadovaných služeb. Zasláním objednávky objednatel potvrzuje pravdivost a správnost svých uvedených údajů. 

2.4 Poskytovatel potvrdí objednávku písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Do okamžiku potvrzení objednávky poskytovatelem není tato objednávka pro poskytovatele závazná a neplynou z ní pro poskytovatele žádné závazky ani povinnosti.

2.5 Součástí potvrzení objednávky je cenová nabídka poskytovatele za požadované služby. Objednatel potvrdí přijetí cenové nabídky, resp. shrnuté objednávky společně s cenovou nabídkou, prostřednictvím e-mailu. K uzavření smlouvy dochází v tomto případě přijetím cenové nabídky objednatelem.

2.6 Zasláním objednávky, resp. přijetím cenové nabídky objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a s jejich obsahem souhlasí. Dohodnuté podmínky poskytování služeb je možné měnit jen výslovnou písemnou dohodou obou smluvních stran.

 

III. Poskytnutí služeb

3.1 Dohodnuté služby budou poskytnuty prostřednictvím jedné nebo více kvalifikovaných osob zajištěných poskytovatelem, s potřebnými technickými, jazykovými a manažerskými znalostmi (dále jako „kvalifikované osoby“).

3.2 Kvalifikovaná osoba bude vykonávat služby, jejichž rozsah bude specifikovaný v objednávce a/nebo v potvrzené cenové nabídce. Služby budou kvalifikovanou osobou poskytovány v časových intervalech uvedených v objednávce a/nebo v potvrzené cenové nabídce.

Objednatel není oprávněn měnit rozsah ani časový interval poskytovaných služeb uvedený objednávce a/nebo v potvrzené cenové nabídce bez souhlasu poskytovatele, a to ani se souhlasem kvalifikované osoby. Porušení této povinnosti je možné považovat za podstatné porušení smlouvy a těchto VOP a zakládá nárok poskytovatele na odstoupení od smlouvy a současně nárok na náhradu škody.

3.3 Poskytovatel bude dohodnuté služby prostřednictvím kvalifikované osoby vykonávat na

místě uvedeném v objednávce a/nebo v potvrzené cenové nabídce.

3.4 Objednatel je povinen kvalifikované osobě zajistit bezpečné podmínky pro vykonávání dohodnutých služeb, materiální vybavení, nástroje, pomůcky nebo jiné vybavení, které je k výkonu činnosti kvalifikované osoby potřebné. Standardní a obvyklé bezpečnostní pomůcky a IT vybavení zajistí pro kvalifikovanou osobu poskytovatel. V případě potřeby speciálního vybavení na základě požadavku objednatele, takové vybavení zajišťuje objednatel na své vlastní náklady.

3.5 V případě, že objednatel nesplní povinnosti uvedené v bodě 3.4 tohoto článku VOP a kvalifikovaná osoba se dostaví na místo výkonu služeb, ale nebude moci vykonávat sjednanou činnost v rozsahu dle smlouvy, je objednatel i v tomto případě povinen uhradit dohodnutou odměnu v plném rozsahu podle objednávky a/nebo potvrzené cenové nabídky, a to ve výšce, jako by byly služby poskytované touto kvalifikovanou osobou poskytnuty ve standardním rozsahu dle smlouvy. Zároveň je v takovém případě objednatel povinen nahradit veškeré náklady související s nepředpokládaným odchodem kvalifikované osoby z místa, kde dohodnuté služby měly, ale nemohly být vykonávány. Uhrazením těchto nákladů není dotčen nárok poskytovatele na náhradu škody.

 

IV. Cena a platební podmínky 

4.1 Poskytnutí služeb bude zpoplatněné v souladu s potvrzenou cenovou nabídkou. Pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, může se odměna za poskytování služeb určovat dvěma způsoby:

    a) odměna na základě denní sazby;

• odměna na základě denní sazby a její rozsah budou blíže specifikovány v potvrzené cenové nabídce;

    b) odměna na základě hodinové sazby;

• odměna se v takovém případě vyčísluje podle reálně odpracovaných hodin; v případě poskytování služeb v nočních hodinách, během víkendů a státních svátků a dni pracovního volna náleží poskytovateli dodatečná odměna specifikovaná v potvrzené cenové nabídce.

4.2 Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad (fakturu) podle výšky odměny sjednané v potvrzené cenové nabídce za každý měsíc poskytování služeb kvalifikovanou osobou. Veškeré faktury vystavené poskytovatelem budou splatné 30. dnem ode dne jejich vystavení.

4.3 Služby a materiály, které kvalifikovaná osoba potřebuje k výkonu své činnosti a které zajistí poskytovatel, poskytovatel vyfakturuje objednateli zvláštní položkou ve faktuře, kterou vystaví v souladu s bodem 4.2 těchto VOP.

4.4 Poskytovatel je oprávněn uplatnit úrok za jakoukoliv opožděnou platbu objednatele ve výšce 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Objednatel je povinen před zahájením činnosti každé kvalifikované osoby zajistit odborné školení této osoby týkající se činnosti, kterou bude kvalifikovaná osoba vykonávat a místa výkonu této činnosti, a to v rozsahu minimálně 40 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí tohoto školení musí být základní charakteristika procesu a každého výrobku, který se bude týkat výkonu činnosti kvalifikované osoby a rovněž školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve smyslu příslušných právních předpisů. Náklady na vzdělávání a školení ve smyslu tohoto článku hradí v plném rozsahu objednatel.

5.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně úzce spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné a včasné splnění svých závazků, které jim vyplývají ze smlouvy a těchto VOP. Zároveň se smluvní strany dohodly, že veškeré spory nebo neshody související se smlouvou a těmito VOP budou řešit primárně formou dohody.

5.3 V případě, že kvalifikovaná osoba nebude z důvodu překážky na své straně nebo na straně poskytovatele schopná poskytovat služby dle uzavřené smlouvy, resp. že výkon činnosti kvalifikované osoby bude ukončen před uplynutím doby, na kterou byla kvalifikovaná osoba přidělená objednateli, je poskytovatel povinen nahradit tuto kvalifikovanou osobu novou kvalifikovanou osobou v co nejkratší možné době.

5.4 V případě jakékoliv výměny kvalifikované osoby, která aktuálně poskytuje služby na základě smlouvy, objednatel bere na vědomí, že podmínky poskytování služeb nemusí být totožné, jako jsou podmínky dohodnuté pro aktuálně přidělenou kvalifikovanou osobu, a to zejména co se týče výše a způsobu určení odměny. 

5.5 Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za jakékoliv pochybení kvalifikované osoby při poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy. 

 

VI. Ochrana osobních údajů

6.1 Osobní údaje objednatele, resp. jiných dotčených osob budou zpracovávány v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů poskytovatele, které jsou k dispozici na internetové stránce poskytovatele v sekci ochrana osobních údajů. 

 

VII. Mlčenlivost a důvěrné informace

7.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré skutečnosti, informace a údaje, které se týkají fyzických osob, označují smluvních strany za důvěrné informace (dále jen „Důvěrné informace“), o kterých se obě smluvní strany zavázaly zachovávat mlčenlivost, ledaže právní předpis nebo písemná dohoda smluvních stran stanoví jinak. Za Důvěrné informace nebudou považovány takové informace, které jsou v době uzavření smlouvy veřejně známé nebo které se staly veřejně známými po uzavření smlouvy.

7.2 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které si navzájem poskytnou a které nejsou veřejně známé, přičemž takové informace jsou obchodním tajemstvím. 

7.3 Závazek zachovávat mlčenlivost platí bez omezení i po skončení trvání smlouvy. 

7.4 Poskytnutí informací dle tohoto článku třetím osobám je možné považovat za podstatné porušení smlouvy a těchto VOP, což zakládá nárok poškozené smluvní strany odstoupit od smlouvy. Za třetí osobu se v tomto případě považuje rovněž kvalifikovaná osoba, již není objednatel bez souhlasu poskytovatele oprávněn poskytnout jakékoliv informace týkající se vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem, a tedy zejména vztahů vyplývajících z uzavřené smlouvy. 

 

VIII. Doručovaní

8.1 Veškeré písemnosti budou doručovány poskytovateli na jeho kontaktní údaje uvedené ve VOP a objednateli na adresu uvedenou v potvrzené objednávce, resp. potvrzené cenové nabídce (ledaže bude druhé smluvní straně písemně/elektronicky oznámená jiná adresa). V případě, že druhá smluvní strana odmítne převzít zásilku nebo nepřevezme zásilku do konce lhůty k jejímu vyzvednutí u poskytovatele poštovních služeb, den odmítnutí nebo poslední den lhůty k vyzvednutí zásilky je dle dohody smluvních stran dnem doručení zásilky. Za den doručení zásilky se bude považovat rovněž den vrácení zásilky jako nedoručitelné odesílateli z důvodu nepřítomnosti adresáta na dané adrese, a to navzdory skutečnosti, že adresa byla uvedena správně a v soulad s těmito VOP. 

8.2 V případě elektronického doručování budou oznámení doručována na e-mailové adresy používané při vzájemné elektronické komunikaci (zejména na adresy, které jsou uvedené v potvrzené objednávce, resp. v potvrzené cenové nabídce). Oznámení se v takovém případě bude považovat za doručené dnem jeho prokazatelného odeslání.

 

IX. Zákaz konkurence

9.1 Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele uzavírat jakékoliv smlouvy a obchody s kvalifikovanou osobou, zprostředkovávat pro ni žádné obchody s jinými osobami, zúčastňovat se jejího podnikání v jakékoliv formě, zaměstnat kvalifikovanou osobu, případně ji zprostředkovat zaměstnání u jiné osoby. Objednatel dále není oprávněn jakkoliv spolupracovat s kvalifikovanou osobou bez písemného souhlasu poskytovatele, a to ani prostřednictvím jakékoliv jiné osoby. 

9.2 Zákaz podle bodu 9.1 těchto VOP se vztahuje i na dobu 1 roku po ukončení smlouvy. 

9.3 V případě porušení zákazu konkurence objednatelem dle tohoto článku VOP je objednatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výšce rovnající se výšce odměny za 3 měsíce poskytování služby ve smyslu smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Výška odměny se pro tento případ posuzuje tak, jako by v této době byly služby poskytovány ve standardním rozsahu dle smlouvy, a to kvalifikovanou osobou v souvislosti, s níž objednatel porušil zákaz konkurence.

 

X. Trvání a zánik smlouvy

10.1 Pokud není mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

10.2 Smlouva může být ukončena: 

    a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena (pokud mezi stranami nedojde k jejímu prodloužení),

    b) dohodou smluvních stran,

    c) výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s výpovědní dobou dva (2) měsíce, která plyne od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně; Výpověď musí být učiněna v písemné formě a vypovězení smlouvy nemá vliv na vzájemné vypořádání závazků smluvních stran vyplývajících z plnění smlouvy před jejím vypovězením,

    d) okamžitým odstoupením kterékoliv smluvní strany – v tomto případě vznikne odstupující smluvní straně povinnost k úhradě odstupného, a to ve výšce 10.000 EUR (ledaže jsou dány důvody dle písm. e) nebo f) níže),

    e) odstoupením poskytovatele v případě porušení smlouvy a těchto VOP ze strany objednatele,

    f) odstoupením objednatele v případě porušení smlouvy ze strany poskytovatele.

 

10.3 Samotná činnost kvalifikované osoby může být ukončena následovně:

    a) dohodou smluvních stran;

    b) uplynutím doby v případě, že byla kvalifikovaná osoba zajištěná jen na určitou dobu dle

potvrzené cenové nabídky;

    c) vyhověním žádosti objednatele o změnu kvalifikované osoby – objednatel je oprávněn požádat poskytovatele o změnu kvalifikované osoby poskytující služby; žádost o změnu musí být náležitě odůvodněná a je na posouzení poskytovatele, zda je změna důvodná. V případě, že se prokáže, že není dán důvod ke změně kvalifikované osoby, je objednatel povinen přijmout poskytování služeb určenou kvalifikovanou osobou;

    d) rozhodnutím poskytovatele z důvodu porušení povinností kvalifikovanou osobou;

    e) výpovědí kterékoliv smluvní strany ve vztahu ke kvalifikované osobě s délkou výpovědní doby uvedené v potvrzené cenové nabídce; výpovědní doba začíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně;

    f) ukončením činnosti kvalifikované osoby – pokud byla v rámci smlouvy potvrzená nová cenová nabídka v souvislosti s novou kvalifikovanou osobou, ale objednatel projeví zájem o ukončení spolupráce s touto novou kvalifikovanou osobou ještě před příchodem této konkrétní kvalifikované osoby do místa, kde se mají služby poskytovat, je objednatel povinen uhradit poskytovateli odstupné ve výši 10.000 EUR.

10.4 Ukončení činnosti kvalifikované osoby nemá vliv na ostatní ujednání v rámci smlouvy ani na platnost smlouvy.

10.5 Důvod jakéhokoliv odstoupení od smlouvy nebo důvod žádosti objednatele o změnu kvalifikované osoby musí být ze strany objednatele náležitě prokázány. Za důvod ukončení spolupráce s konkrétní kvalifikovanou osobou se nepovažuje jednorázové narušení dohodnutého režimu poskytování služeb, neúmyslně nesprávné posouzení nebo nesprávné rozhodnutí v jakékoliv odborné věci, neúmyslné poškození majetku objednatele a podobně. V případě řádně odůvodněné žádosti o změnu kvalifikované osoby při poskytování služeb je objednatel povinen akceptovat činnost aktuálně přidělené kvalifikované osoby do doby, než poskytovatel zajistí náhradu. To neplatí v případě jednání kvalifikované osoby s úmyslem poškodit objednatele nebo narušit jeho činnost. Poskytovatel se zavazuje zajistit v jakémkoliv případě náhradu kvalifikované osoby, a to v co nejkratší možné době. 

10.6 Jakékoliv písemnosti související s ukončením smlouvy nebo ukončením činnosti kvalifikované osoby se budou doručovat způsobem uvedeným v bodě 8.1. těchto VOP. 

 

XI. Závěrečné ustanovení

11.1 Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem ve smyslu čl. II těchto VOP. V případě rozporu jakéhokoliv ustanovení smlouvy s těmito VOP, má přednost ustanovení smlouvy. 

11.2 Tyto VOP a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

11.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit a doplňovat tyto VOP. V případě změny VOP se smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem řídí těmi obchodními podmínkami, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky objednatelem a dostupné na internetové stránce poskytovatele.  

11.4 Veškeré spory, které vzniknou mezi poskytovatelem a objednatelem z právních vztahů souvisejících s těmito VOP budou řešeny místně příslušnými soudy České republiky.  

11.5 Pokud se některé ustanovení těchto VOP ukáže jako neplatné nebo neúčinné, nebude mít vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení VOP. 

11.6 Objednatel prohlašuje, že jeho vůle být vázán těmito VOP je svobodná a vážná, že jeho smluvní volnost není omezena, svůj projev vůle neučinil za nevýhodných podmínek nebo v tísni, že si tyto VOP přečetl a jejich obsahu porozuměl. 

 

Tyto VOP nabyly účinnosti dne  1. 4. 2022.