VOP konzultant 01042022

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GQsystems Czech s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi odběratelem a dodavatelem při poskytovaní služeb pro klienty odběratele, zejména v oblasti projektového managmentu a managmentu výroby. Bližší informace ke službám odběratele je možné najít na webové stránce odběratele: https://gqinterim.com/. VOP jsou součástí smlouvy o poskytovaní služeb uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem.

1.2 Odběratelem služeb je obchodní společnost GQsystems Czech s.r.o., se sídlem: Třída Václava Klementa 1500, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 090 14 985, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka: 329031 (dále jen jako „odběratel“ a/nebo „GQS“).

1.3 Dodavatelem je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel poskytující své služby odběrateli (dále jako „dodavatel“). Dodavatel konstatuje, že jeho úmyslem není sjednat pracovní poměr ani jiný právní vztah, jehož předmětem by byla závislá práce nebo závislá činnost.

1.4 Občanským zákoníkem je zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

1.5 Odběratel a dodavatel dále v těchto VOP také jako „smluvní strany“.

 

II. Uzavření smlouvy

2.1 Smluvní vztah mezi odběratelem a dodavatelem vzniká na základě objednávky odběratele spolu s cenovou nabídkou a jejím potvrzením ze strany dodavatele.

2.2 Předmětem smlouvy je závazek dodavatele zajistit služby dle požadavků odběratele uvedených v jeho objednávce potvrzené dodavatelem a závazek odběratele zaplatit dohodnutou odměnu.

2.3 Objednávku je možné učinit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na aktuální kontaktní údaje dodavatele. Objednávka by měla mimo údajů odběratele obsahovat rovněž popis a rozsah požadovaných služeb. Součástí objednávky je zpravidla i cenová nabídka. Odeslání objednávky se nepovažuje za závazný návrh na uzavření smlouvy. 

2.4 Dodavatel potvrdí objednávku písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Okamžikem potvrzení objednávky dodavatelem, je tato objednávka pro dodavatele závazná a plynou z ní pro dodavatele veškeré závazky a povinnosti. Součástí potvrzení objednávky může být závazná cenová nabídka za požadované služby odlišná od původní nabídky odběratele. K uzavření smlouvy dochází v tomto případě potvrzením cenové nabídky dodavatele odběratelem. 

2.5 Zasláním potvrzení objednávky dodavatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a s jejich obsahem souhlasí. Dohodnuté podmínky poskytování služeb je možné měnit pouze výslovnou písemnou dohodou smluvních stran. 

 

III. Poskytnutí služeb

3.1 Uzavřením smlouvy se dodavatel zavazuje v dojednaném rozsahu poskytovat inženýrské a konzultantské služby (dále jen „služby“) pro GQS tak, že bude vykonávat služby pro klienta společnosti GQS určeného v objednávce (dále jen „klient“), a to podle potřeb klienta a GQS.

3.2 Dodavatel bude vykonávat služby, jejichž rozsah bude specifikovaný v potvrzené objednávce. Služby budou dodavatelem poskytovány v časových intervalech uvedených v potvrzené objednávce. 

3.3 Dodavatel bude dohodnuté služby vykonávat v místě uvedeném v potvrzené objednávce. 

3.4 GQS se zavazuje zajistit dodavateli u klienta GQS podmínky pro řádný výkon služeb včetně odborného školení o činnosti, kterou má dodavatel vykonávat a místě, ve které ji má vykonávat.

3.5 Dodavatel se zavazuje vykonávat činnosti osobně, řádně, včas a s vynaložením odborné péče, řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu společností GQS nebo klientem, chránit majetek GQS a klienta před poškozením, ztrátou, zničením, krádeží nebo zneužitím a zdržet se jednání, které by mohlo poškodit dobrou pověst GQS nebo klienta. V případě, že je dodavatel právnická osoba, zavazuje se vykonávat činnosti výlučně prostřednictvím fyzické osoby / fyzických osob, které budou výslovně uvedeny v potvrzení objednávky dodavatelem. Změna fyzických osob určených k výkonu činností dle smlouvy vyžaduje předchozí souhlas GQS. 

3.6 Dodavatel není oprávněn bez zvláštního písemného zplnomocnění GQS uzavírat jménem GQS žádné smlouvy, ani činit jakákoliv právní jednání a /nebo přijímat platby.

3.7 Dodavatel bude při vykonávání služeb:

    a) telefonicky k dispozici pro případ potřeby okamžitého poradenství;

    b) poskytovat minimálně 1x týdně report o celkové situaci klienta; vyplnění časového rozsahu poskytování služeb se nepovažuje za report o celkové situaci u klienta;

    c) nejpozději do 1. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly služby poskytnuty informovat GQS o časovém rozsahu poskytování služeb, a to způsobem určeným odběratelem. 

3.8 Dodavatel odpovídá za škodu v rozsahu vyplývajícím z českých právních předpisů. Dodavatel současně odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením nebo zanedbáním povinností vyplývajících z bezpečnostních pokynů na pracovištích klienta. Dodavatel prohlašuje, že byl při potvrzení objednávky seznámen s těmito předpisy a pokyny.  

3.9 Dodavatel prohlašuje, že je pojištěný pro případ způsobení škody v odpovídající výši s přihlédnutím k druhu poskytovaných služeb dle smlouvy.   

 

IV. Cena a platební podmínky 

4.1 Poskytování služeb bude zpoplatněno v souladu s cenovou nabídkou, která tvoří součást objednávky, resp. smlouvy. 

4.2 Dodavatel vystaví GSQ fakturu za každý měsíc poskytování služeb podle smlouvy. Všechny faktury vystavené dodavatelem jsou splatné 30. dnem ode dne jejich vystavení. GQS si vyhrazuje právo fakturu uhradit později v závislosti na řádném poskytování informací o rozsahu poskytování služeb dodavatelem, a to z důvodu případné nemožnosti řádného vyčíslení úplaty (pokud dodavatel nesplní svou povinnost informovat GQS o časovém rozsahu poskytování služeb, a to nejpozději do 1. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly služby poskytnuty).  

4.3 V případě, že dodavatel z jakéhokoliv důvodu nebude moct služby poskytnout v časovém rozsahu dohodnutém v potvrzené objednávce, úplata bude vypočítána alikvotně. V časovém rozsahu poskytování služeb je započítán výlučně čas, kdy dodavatel reálně služby poskytoval. 

4.4 Náhrada výdajů spojených s poskytováním služeb dodavatelem je určená v potvrzené objednávce. 

4.5 V případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo těchto VOP ze strany dodavatele má GSQ nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s porušením povinností dodavatele, a to zejména v souvislosti s potřebou výměny dodavatele pro klienta. Za tyto náklady se považují zejména náklady na zaškolení nového dodavatele nebo sankce od klienta, které vznikly z důvodu ukončení poskytování služeb dodavatelem a které musí GSQ nést.  

4.6 V případě podstatného porušení povinností dodavatelem má GQS nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se výšce průměrné odměny podle smlouvy vyčíslené z předešlých faktur vystavených dodavatelem společnosti GQS (minimálně však ve výšce vyčíslené tak, jako by byla poskytovaná služba 8 hodin denně), a to za každé jednotlivé podstatné porušení. Nárok na smluvní pokutu ve stejné výši vzniká GQS rovněž v případě vzniku škody porušením článku 10.4 těchto VOP nebo v důsledku jakéhokoliv úmyslného jednání dodavatele v neprospěch GQS nebo klienta. Nárok GQS na náhradu škody tím není dotčen. 

 

V. Autorská práva

5.1 Vytvoří-li dodavatel v souvislosti s činností podle smlouvy dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon) jako autor nebo spoluautor, je dle těchto VOP a smlouvy společnost GQS původním nositelem práv na použití díla. GQS je na základě výhradní a neomezené licence, kterou tímto dodavatel jako autor uděluje, oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k dílu svým jménem a na vlastní účet a převést předmětná práva, resp. postoupit licenci, vcelku nebo samostatně na třetí osobu, případně udělit k užití díla podlicenci.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že odměna dodavatele za vytvoření a za užívání díle, resp. za poskytnutí licence dle tohoto článku VOP je zahrnuta v odměně dle smlouvy. Tímto jsou vypořádané veškeré nároky dodavatele, které souvisejí s vytvořením díla a jeho používáním společností GQS. Smluvní strany výslovně sjednávají, že dodavatel nemá nárok na žádnou dodatečnou odměnu. 

 

VI. Ochrana osobních údajů

6.1 Osobní údaje dodavatele, resp. jiných dotčených osob budou zpracovávány v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů odběratele, které jsou k dispozici na internetové stránce odběratele v sekci ochrana osobních údajů. 

 

VII. Mlčenlivost a důvěrné informace

7.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré skutečností, informace a údaje, které budou poskytovány nebo přijímány v souvislosti s poskytováním služeb pro GSQ a/nebo klienta, resp. v jakékoliv souvislosti s klientem, se budou považovat za důvěrné, a to bez ohledu na formu jejich poskytnutí (dále jen „Důvěrné informace“).

Důvěrnými informacemi se pro účely smlouvy a těchto VOP rozumí zejména:

• Veškeré skutečnosti, informace, podklady, dokumenty nebo jakékoliv obchodní, finanční, provozní nebo jiné údaje, písemnosti, materiály nebo informace, které GQS a/nebo klient v jakékoliv formě a podobě poskytli a které nejsou veřejně přístupné, ani všeobecně známé nebo nebyli GSQ, resp. klientem zveřejněné;

• Veškeré obchodní, výrobní provozní nebo technické informace, prezentace, plány, náčrty, postupy, loga, názvy, vizuální ztvárnění značek, know-how, výzkumy, data, počítačové programy, softwary nebo dokumentace v jakékoliv podobě, ať už zachycená hmotně nebo poskytnutá ústně, obchodní metody, které nejsou veřejně přístupné, ani všeobecně známé nebo nebyly GQS, resp. klientem zveřejněné;

• Informace o poměrech klienta, jeho produktech, zákaznících, dodavatelích, procesech a výkonech.

7.2 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích, chránit je před vyzrazením, zneužitím, zničením, ztrátou a odcizením, a za tímto účelem přijímat vhodná a přiměřená technická a jiná opatření. Dodavatel bere na vědomí, že Důvěrné informace mají charakter obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

7.3 Závazek zachovávat mlčenlivost ve vztahu k Důvěrným informacím platí bez omezení i po skončení trvání smlouvy, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran s tím související, včetně práva na náhradu škody a na smluvní pokutu.

7.4  Dodavatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost ve vztahu k Důvěrným informacím uvedeným v těchto VOP a smlouvě. Dodavatel se zavazuje neposkytnout žádnou Důvěrnou informaci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu GQS, resp. klienta a současně nepoužít Důvěrnou informaci pro své potřeby a pro svůj osobní účel. Dále platí, že bez písemného souhlasu GSQ není dodavatel oprávněn poskytovat žádné třetí osobě informace týkající se místa výkonu služeb a / nebo klienta.

7.5 Poskytnutí Důvěrných informací ve smyslu tohoto článku VOP třetím osobám je možné považovat za podstatné porušení těchto VOP a smlouvy a zakládá nárok smluvní strany na odstoupení od smlouvy. 

7.6 V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku VOP ze strany dodavatele, zejména ale nikoliv výlučně povinnosti mlčenlivosti o Důvěrných informacích, je dodavatel povinen zaplatit GQS smluvní pokutu ve výši 10.000 EUR (slovy: deset tisíc euro) za každé jednotlivé porušení povinnosti dle tohoto článku VOP.

7.7 Pokud GQS vyzve dodavatele k zaplacení smluvní pokuty dle odst. 7.6 tohoto článku VOP, zavazuje se dodavatel zaplatit GQS smluvní pokutu v celém rozsahu a včas podle instrukcí uvedených ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty. Nárok GQS na náhradu škody ve výšce přesahující smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

7.8 Dodavatel souhlasí a bere na vědomí, že v případě, že GQS poskytne dodavateli e-mailovou schránku k pracovním účelům, má GQS kdykoliv právo na přístup k této schránce. Dodavatel je povinný GQS tento přístup kdykoliv umožnit. Dodavatel zároveň souhlasí s monitorováním e-mailů v takto poskytnuté e-mailové schránce. 

 

VIII. Doručovaní

8.1 Veškeré písemnosti budou doručovány odběrateli na jeho kontaktní údaje uvedené ve VOP a dodavateli na adresu uvedenou v potvrzené objednávce, resp. potvrzené cenové nabídce (ledaže bude druhé smluvní straně písemně/elektronicky oznámená jiná adresa). V případě, že druhá smluvní strana odmítne převzít zásilku nebo nepřevezme zásilku do konce lhůty k jejímu vyzvednutí u poskytovatele poštovních služeb, den odmítnutí nebo poslední den lhůty k vyzvednutí zásilky je dle dohody smluvních stran dnem doručení zásilky. Za den doručení zásilky se bude považovat rovněž den vrácení zásilky jako nedoručitelné odesílateli z důvodu nepřítomnosti adresáta na dané adrese, a to navzdory skutečnosti, že adresa byla uvedena správně a v souladu s těmito VOP. 

8.2 V případě elektronického doručování budou oznámení doručována na e-mailové adresy používané při vzájemné elektronické komunikaci (zejména na adresy, které jsou uvedené v potvrzené objednávce, resp. v potvrzené cenové nabídce). Oznámení se v takovém případě bude považovat za doručené dnem jeho prokazatelného odeslání.

 

IX. Zákaz konkurence

9.1 Dodavatel prohlašuje, že nebude ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob včetně partnerských nebo majetkově nebo personálně propojených či jinak spřízněných společností a fyzických osob jakýmkoliv způsobem vykonávat činnosti, které by mohly mít konkurenční charakter k předmětu činnosti GQS ani nebude zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti GQS.

9.2 Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu GQS sám a ani prostřednictvím jakékoliv třetí osoby, včetně partnerských nebo majetkově nebo personálně propojených či jinak spřízněných společností a fyzických osob uzavírat jakékoliv smlouvy a obchody přímo s klientem, zprostředkovávat pro něj žádné obchody s jinými osobami, účastnit se na jeho podnikání v jakékoliv formě, nechat se u klienta zaměstnat, případně si klientem nechat zprostředkovat zaměstnání u jiné osoby.

9.3 Zákaz podle tohoto článku VOP se vztahuje i na dobu 3 let po ukončení smlouvy. V případě porušení zákazu konkurence dodavatelem dle tohoto článku VOP je dodavatel povinen uhradit GQS smluvní pokutu ve výšce rovnající se výšce průměrné odměny podle smlouvy vyčíslené z předešlých faktur vystavených dodavatelem společnosti GQS (minimálně však ve výšce vyčíslené tak, jako by byla poskytovaná služba 8 hodin denně).

 

X. Trvání a zánik smlouvy

10.1 Smlouva se mezi smluvními stranami uzavírá na dobu uvedenou v potvrzené objednávce. 

10.2 Smlouva může být ukončena: 

    a) dohodou smluvních stran,

    b) odstoupením GQS v případě podstatného porušení smlouvy nebo těchto VOP dodavatelem nebo v případě prohlášení dodavatele, že služby neposkytne,

    c) odstoupením dodavatele v případě podstatného porušení smlouvy společností GQS,

    d) nemožností plnění dodavatelem vzhledem k prohlášení klienta – smlouva se v takovém případě automaticky ukončuje, pokud klient odmítne služby poskytované dodavatelem z jakéhokoliv důvodu. Od tohoto okamžiku pozbývá dodavatel nárok na jakoukoliv odměnu s výjimkou již poskytnutých služeb.

 

10.3 Za podstatné porušení těchto VOP a smlouvy ze strany dodavatele se považuje zejména nedodržení nařízení stanoveného klientem nebo GQS v souvislosti s poskytnutím služeb řádně a včas, nedodržování dohodnutých termínů stanovených klientem nebo GQS, nedodržování pokynů klienta nebo GQS, nedodržování povinností vyplývajících z potřeby informování GQS o poskytnutí služeb, neposkytnutí informace o časovém rozsahu poskytování služeb v daném měsíci do 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly služby poskytnuty, úmyslné porušení předpisů klienta, zejména co se týče předpisů o bezpečnosti. 

10.4 Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící GQS nedokončením služeb pro klienta z jakéhokoliv důvodu. 

10.5 Jakékoliv písemnosti související s ukončením smlouvy nebo ukončením činnosti kvalifikované osoby se budou doručovat způsobem uvedeným v bodě 8.1. těchto VOP. 

 

XI. Závěrečné ustanovení

11.1 Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem ve smyslu čl. II těchto VOP. V případě rozporu jakéhokoliv ustanovení smlouvy s těmito VOP, má přednost ustanovení smlouvy. 

11.2 Tyto VOP a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

11.3 Odběratel si vyhrazuje právo jednostranně měnit a doplňovat tyto VOP. V případě změny VOP se smluvní vztah mezi odběratelem a dodavatelem řídí těmi obchodními podmínkami, které byly platné v okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem.  

11.4 Veškeré spory, které vzniknou mezi odběratelem a dodavatelem z právních vztahů souvisejících s těmito VOP budou řešeny místně příslušnými soudy České republiky.  

11.5 Pokud se některé ustanovení těchto VOP ukáže jako neplatné nebo neúčinné, nebude mít vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení VOP. 

11.6 Dodavatel prohlašuje, že jeho vůle být vázán těmito VOP je svobodná a vážná, že jeho smluvní volnost není omezena, svůj projev vůle neučinil za nevýhodných podmínek nebo v tísni, že si tyto VOP přečetl a jejich obsahu porozuměl. 

 

Tyto VOP nabyly účinnosti dne 1. 4. 2022.