Nahlasovanie incidentov informačnej bezpečnosti

Kontaktný email:  security@gqinterim.com
Poskytnite prosím čo najviac informácií o incidente, vrátane:

 • Kontaktné údaje a umiestnenie
 • Dátumy a časy udalostí
 • Používateľské meno alebo e-mailová adresa používateľa
 • Verzie operačného systému a aplikácií
 • Akékoľvek chybové hlásenia alebo správanie
 • Webové adresy (URL) …

Politika spoločnosti GQsystems, a.s.

Na trhu pôsobíme od roku 2011 a za ten čas sme si vybudovali kvalitný tím odborníkov, vhodných pre našich klientov ako interim riešenie.

Ak by sme sa mali opísať jednou vetou, tak by sme mohli povedať, že poskytujeme „expertov na prenájom“. Poskytujeme skúsených a vysoko výkonných profesionálov na riadenie zmeny alebo transformáciu spoločnosti.

Naším potenciálom je mladé a flexibilné vedenie a ľudská kvalita našich zamestnancov, ktorí prechádzajú starostlivým výberom a školením. Dobré meno našej spoločnosti sme si vybudovali kvalitnou a presnou prácou, o čom svedčí množstvo spokojných klientov.

Vedenie spoločnosti neustále napreduje a prispôsobuje sa novým trendom v našej oblasti. Naším hlavným cieľom je pozitívnym prístupom, pružnosťou, rýchlosťou, s vynikajúcim tímom vysoko profesionálnych pracovníkov a vždy s úsmevom zvyšovať kvalitu služieb, pri dodržiavaní požiadaviek bezpečnosti informácií v súlade s normou TISAX. Za účelom plnenia požiadaviek Systému riadenia informačnej bezpečnosti, sa zaväzujeme:

 • zaviesť a udržiavať jednoznačné pravidlá v celej spoločnosti, vo všetkých činnostiach a vo všetkých procesoch,
 • dosiahnuť úplného súladu s požiadavkami, potrebami a očakávaniami zákazníkov, a ich klientov, na základe ich poznania a predvídania ich potrieb,
 • dosiahnuť súlad s právnymi a inými požiadavkami v oblasti informačnej bezpečnosti a súvisiacimi požiadavkami s oblasťou nášho pôsobenia
 • neustále zvyšovanie dosiahnutého stupňa vzdelania a kvalifikácie našich zamestnancov ako aj spolupracovníkov s cieľom dosiahnutia a udržania najvyššieho štandardu poskytovaných služieb,
 • kvalitnou prípravou poskytovaných služieb na základe našich skúseností a najnovších poznatkov prispievať k znižovaniu ohrození rizík pri práci a identifikovaných rizík v oblasti informačnej bezpečnosti, zlepšovať bezpečnosť práce a IT ochrany, v celej našej spoločnosti,
 • zabezpečovať pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti,
 • trvale rozvíjať a zlepšovať zavedený systém manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade so zásadami normy,
 • jednoznačne a preukázateľne plniť pri spracovávaní informácií relevantné požiadavky platnej legislatívy a interných dokumentov.

 

Politika systému riadenia informačnej bezpečnosti je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní sa s ňou oboznámiť a rešpektovať jej obsah.

V Bratislave, 1.5.2024

Filip Gergely
Predseda predstavenstva