VOP klient 01052021

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom a objednávateľom pri poskytovaní služieb na podporu klientov, najmä v oblasti projektového manažmentu a manažmentu výroby. Bližšie informácie k službám poskytovateľa možno nájsť na webovom sídle poskytovateľa: https://gqinterim.com/. VOP sú súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom.

1.2 Poskytovateľom služieb je obchodná spoločnosť GQsystems, s.r.o., IČO: 46 371 621, so sídlom Kasalova 581/27, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29893/N (ďalej ako „poskytovateľ“).

1.3 Objednávateľom je právnická osoba využívajúca služby poskytovateľa (ďalej ako „objednávateľ“).

1.4 Obchodným zákonníkom sa myslí zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).

1.5 Poskytovateľ a objednávateľ ďalej v týchto VOP aj ako „zmluvné strany“.


2. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká na základe

a) objednávky objednávateľa, jej potvrdením poskytovateľom spolu so zaslaním cenovej ponuky a následným potvrdením cenovej ponuky objednávateľom.

2.2 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť služby v zmysle požiadaviek objednávateľa uvedených v jeho objednávke potvrdenej poskytovateľom a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú odmenu.

2.3 Objednávku je možné urobiť prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na aktuálne kontaktné údaje poskytovateľa. Objednávka by mala okrem údajov objednávateľa obsahovať popis a rozsah požadovaných služieb. Zaslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje pravdivosť a správnosť svojich uvedených údajov. Odoslanie objednávky sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom.

2.4 Poskytovateľ potvrdí objednávku písomne alebo prostredníctvom e-mailu. Do okamihu potvrdenia objednávky poskytovateľom, nie je táto objednávka pre poskytovateľa záväzná a neplynú z nej pre poskytovateľa žiadne záväzky ani povinnosti.

2.5 Súčasťou potvrdenia objednávky je cenová ponuka poskytovateľa za požadované služby. Objednávateľ potvrdí prijatie cenovej ponuky, resp. zosumarizovanej objednávky spolu s cenovou ponukou, prostredníctvom e-mailu. K uzavretiu zmluvy dochádza v tomto prípade potvrdením cenovej ponuky objednávateľom.

2.6 Zaslaním objednávky, resp. potvrdením cenovej ponuky objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a s ich obsahom súhlasí. Dohodnuté podmienky poskytovania služby je možné meniť iba výslovnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán.


3. Poskytnutie služby

3.1 Dohodnuté služby budú poskytnuté prostredníctvom jednej alebo viacerých kvalifikovaných osôb zabezpečených poskytovateľom, s potrebnými technickými, jazykovými a manažérskymi znalosťami (ďalej ako „kvalifikované osoby“).

3.2 Kvalifikovaná osoba bude vykonávať služby, ktorých rozsah bude špecifikovaný v objednávke

a/alebo v potvrdenej cenovej ponuke. Služby budú kvalifikovanou osobou poskytované v časových intervaloch uvedených v objednávke

b/alebo v potvrdenej cenovej ponuke. Objednávateľ nie je oprávnený meniť rozsah ani časový interval poskytovaných služieb uvedený objednávke

c/alebo v potvrdenej cenovej ponuke bez schválenia poskytovateľa, a to ani so súhlasom kvalifikovanej osoby. Porušenie tejto povinnosti možno považovať za podstatné porušenie zmluvy a týchto VOP a zakladá nárok poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy a tiež nárok na náhradu škody.

3.3 Poskytovateľ bude dohodnuté služby prostredníctvom kvalifikovanej osoby vykonávať na
mieste uvedenom v objednávke a/alebo v potvrdenej cenovej ponuke

3.4 Objednávateľ je povinný kvalifikovanej osobe zabezpečiť bezpečné podmienky pre vykonávanie dohodnutých služieb, materiálne vybavenie, nástroje, pomôcky alebo iné vybavenie, ktoré je na výkon činnosti kvalifikovanej osoby potrebné. Štandardné a obvyklé bezpečnostné pomôcky a IT vybavenie zabezpečí pre kvalifikovanú osobu poskytovateľ. V prípade potreby špeciálneho vybavenia na základe požiadavky objednávateľa, toto zabezpečuje objednávateľ na jeho vlastné náklady.

3.5 V prípade, ak objednávateľ nesplní povinnosti uvedené v bode

3.4 tohto článku a kvalifikovaná osoba príde do miesta výkonu služieb, avšak nebude môcť vykonávať činnosť v rozsahu podľa zmluvy, je objednávateľ aj v takom prípade povinný uhradiť dohodnutú odplatu v plnom rozsahu podľa potvrdenej cenovej ponuky, a to vo výške, akoby v tomto čase boli služby poskytované touto kvalifikovanou osobou v štandardnom rozsahu v zmysle zmluvy. Zároveň je v takomto prípade objednávateľ povinný nahradiť všetky náklady súvisiace s nepredpokladaným odchodom kvalifikovanej osoby z miesta, kde dohodnuté služby mali ale nemohli byť vykonávané. Úhradou týchto nákladov nie je dotknutý nárok poskytovateľa na
náhradu škody.


4. Cena a platobné podmienky

4.1 Poskytnutie služieb bude spoplatnené v súlade s potvrdenou cenovou ponukou. Pokiaľ nie je dohodnuté inak odplata za poskytovanie služieb sa môže uskutočňovať v dvoch formách:

a) odplata na základe dennej sadzby odplata na základe dennej sadzby a jej rozsah bude bližšie špecifikovaný v potvrdenej cenovej ponuke.

b) odplata na základe hodinovej sadzby. Odplata sa v takomto prípade vyčísluje podľa reálne odpracovaných hodín. V prípade poskytovania služieb poskytovaných v nočných hodinách, počas víkendov a sviatkov patrí poskytovateľovi odplata navyše špecifikovaná v potvrdenej cenovej ponuke.

4.2 Poskytovateľ vystaví objednávateľovi faktúru podľa výšky odplaty uvedenej v potvrdenej cenovej ponuke za každý mesiac poskytovania služieb kvalifikovanou osobou. Všetky faktúry vystavené poskytovateľom budú splatné 30. dňom odo dňa ich vystavenia.

4.3 Služby a materiály, ktoré kvalifikovaná osoba potrebuje na výkon svojej činnosti a ktoré zabezpečí poskytovateľ, poskytovateľ vyfakturuje objednávateľovi osobitnou položkou vo faktúre, ktorú vystaví podľa bodu 4.2 týchto VOP.

4.4 Poskytovateľ si môže uplatniť úrok z omeškania za akúkoľvek oneskorenú platbu objednávateľa vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.


5. Práva a povinnosti Zmluvných strán

5.1 Objednávateľ je povinný pred začatím činnosti každej kvalifikovanej osoby zabezpečiť odbornú inštruktáž o mieste a činnosti, ktorú bude kvalifikovaná osoba vykonávať, a to v rozsahu minimálne 40 hodín, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasťou tejto inštruktáže musí byť základná charakteristika procesu a každého výrobku, ktorý sa bude týkať výkonu činnosti kvalifikovanej osoby a tiež inštruktáž o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle príslušných právnych predpisov. Náklady na vzdelávanie a inštruktáž v zmysle tohto článku v plnom rozsahu hradí objednávateľ.

5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne úzko spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne a včasné splnenie svojich záväzkov, ktoré im vyplývajú zo zmluvy a týchto VOP. Zároveň sa dohodli, že všetky spory alebo nezhody v súvislosti so zmluvou a týmito VOP budú prioritne riešiť formou dohody.

5.3 V prípade, že kvalifikovaná osoba nebude z dôvodu prekážky na strane kvalifikovanej osoby alebo na strane poskytovateľa môcť poskytovať služby v zmysle uzatvorenej zmluvy, resp. že výkon činnosti kvalifikovanej osoby sa ukončí skôr než je doba, na ktorú bola kvalifikovaná osoba pridelená objednávateľovi, je poskytovateľ povinný nahradiť túto kvalifikovanú osobu novou kvalifikovanou osobou v čo najkratšom možnom čase.

5.4 V prípade akejkoľvek výmeny kvalifikovanej osoby, ktorá aktuálne poskytuje služby na základe zmluvy, objednávateľ berie na vedomie, že podmienky poskytovania služieb nemusia byť totožné, ako sú dohodnuté pri poskytovaní s aktuálne pridelenou kvalifikovanou osobou, a to najmä čo sa týka výšky a spôsobu odplaty.

5.5 Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek pochybenie kvalifikovanej osoby pri poskytovaní služieb na základe uzatvorenej zmluvy.


6. Ochrana osobných údajov

6.1 Osobné údaje objednávateľa resp. iných dotknutých osôb budú spracúvané v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov poskytovateľa, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke poskytovateľa v sekcii ochrana osobných údajov.


7. Mlčanlivosť a dôverné informácie

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti informácie a údaje, ktoré sa týkajú fyzických osôb, označujú zmluvné strany za dôverné informácie (ďalej len „Dôverné informácie“), o ktorých sa obe zmluvné strany zaviazali zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ právny predpis alebo písomná dohoda zmluvných strán nestanoví inak. Za Dôverné informácie sa nebudú považovať tie informácie, ktoré sú v čase uzatvorenia zmluvy verejne známe alebo ktoré sa stali po uzatvorení zmluvy verejne známe.

7.2 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si navzájom poskytnú a nie sú verejne známe, tieto informácie sú obchodným tajomstvom.

7.3 Záväzok zachovávať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.

7.4 Poskytnutie informácií v zmysle tohto článku tretím stranám možno považovať za podstatné porušenie zmluvy a týchto VOP, čo zakladá nárok zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy. Za tretiu stranu sa v tomto prípade považuje aj kvalifikovaná osoba, ktorej objednávateľ bez súhlasu poskytovateľa nie je oprávnený poskytnúť akékoľvek informácie týkajúce sa vzťahov medzi ním a poskytovateľom, a teda najmä vzťahy vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy.


8.Doručovanie

8.1 Akékoľvek písomnosti budú doručované poskytovateľovi na jeho kontaktné údaje uvedené vo VOP a objednávateľovi na adresu uvedenú v potvrdenej objednávke resp. potvrdenej cenovej ponuke (ak druhej zmluvnej strane nebude písomne/elektronicky oznámená iná adresa). V prípade ak druhá zmluvná strana odmietne prevziať zásielku alebo neprevezme zásielku do konca odbernej lehoty, deň odmietnutia alebo posledný deň odbernej lehoty sa považuje za deň doručenia zásielky. Za deň doručenia zásielky sa bude taktiež považovať deň vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta na danej adrese napriek skutočnosti, že adresa bola uvedená správne a v súlade s týmito VOP.

8.2 V prípade elektronického doručovania budú oznámenia doručované na e-mailové adresy
používané pri vzájomnej elektronickej komunikácii (najmä na tie adresy, ktoré sú uvedené v potvrdenej objednávke resp. v potvrdenej cenovej ponuke). Oznámenie sa v danom prípade bude považovať za doručené dňom jeho preukázateľného odoslania.


9. Zákaz konkurencie

9.1 Objednávateľ nesmie uzavierať akékoľvek zmluvy a obchody s kvalifikovanou osobou, sprostredkúvať pre ňu žiadne obchody s inými osobami, zúčastňovať sa na jej podnikaní v akejkoľvek forme, zamestnať kvalifikovanú osobu, prípadne jej sprostredkovať zamestnanie pre inú osobu, a to bez súhlasu poskytovateľa. Objednávateľ nie je oprávnený akokoľvek spolupracovať s kvalifikovanou osobou bez písomného súhlasu poskytovateľa, a to ani prostredníctvom akejkoľvek inej osoby.

9.2 Zákaz podľa bodu 9.1 týchto VOP sa vzťahuje aj na čas 1 roka po ukončení zmluvy.

9.3 V prípade porušenia zákazu konkurencie objednávateľom v zmysle tohto článku VOP, je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa výške odplaty za 3 mesiace poskytovania služby v zmysle zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Výška odplaty sa pre tento prípad posudzuje tak, akoby v tomto čase boli služby poskytované v štandardnom rozsahu v zmysle zmluvy, a to kvalifikovanou osobou, v súvislosti s ktorou objednávateľ porušil zákaz konkurencie.


10. Trvanie a zánik zmluvy

10.1 Ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak, zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

10.2 Zmluva môže byť ukončená:

a) Uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená (ak medzi stranami nedôjde k jej predĺženiu),

b) Dohodou zmluvných strán,

c) výpoveďou zmluvných strán s výpovednou lehotou dva (2) mesiace, ktorá plynie od 1. dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť uskutočnená v písomnej forme a vypovedanie zmluvy nemá vplyv na vzájomné vyporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z plnenia zmluvy pred jej vypovedaním,

d) Okamžitým odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán – v takomto prípade vznikne odstupujúcej zmluvnej strane povinnosť úhrady odstupného, a to vo výške 10.000 EUR.

e) odstúpením poskytovateľa v prípade porušenia zmluvy a týchto VOP zo strany objednávateľa

f) odstúpením objednávateľa v prípade porušenia zmluvy zo strany poskytovateľa.

10.3 Samotná činnosť kvalifikovanej osoby môže byť ukončená nasledovne:

a) dohodou zmluvných strán;

b) uplynutím doby v prípade, ak bola kvalifikovaná osoba zabezpečená len na určitý čas podľa potvrdenej cenovej ponuky;

c) vyhovením žiadosti objednávateľa o zmenu kvalifikovanej osoby – objednávateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa o zmenu kvalifikovanej osoby poskytujúcej služby.
Žiadosť o zmenu musí byť náležite odôvodnená a je na posúdení poskytovateľa, či je zmena dôvodná. V prípade, že sa preukáže, že dôvod na zmenu kvalifikovanej osoby nie je, je objednávateľ povinný akceptovať poskytovanie služieb touto kvalifikovanou osobou;

d) rozhodnutím poskytovateľa z dôvodu porušenia povinností kvalifikovanej osoby;

e) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany v súvislosti s kvalifikovanou osobou s dĺžkou výpovednej lehoty uvedenej v potvrdenej cenovej ponuke. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená takáto výpoveď druhej zmluvnej strane;

f) ukončením činnosti kvalifikovanej osoby – ak bola v rámci zmluvy potvrdená nová cenová ponuka v súvislosti s novou kvalifikovanou osobou, avšak objednávateľ prejaví záujem o ukončenie spolupráce s touto novou kvalifikovanou osobou ešte pred príchodom tejto konkrétnej kvalifikovanej osoby do miesta, kde sa majú služby vykonávať, je objednávateľ povinný uhradiť odstupné vo výške 10.000 EUR.

10.4 Ukončenie činnosti kvalifikovanej osoby nemá vplyv na ostatné dojednania v rámci zmluvy ani na platnosť zmluvy.

10.5 Dôvod akéhokoľvek odstúpenia podľa zmluvy alebo dôvod žiadosti objednávateľa o zmenu kvalifikovanej osoby musí byť zo strany objednávateľa náležite preukázaný. Za dôvod ukončenia spolupráce s konkrétnou kvalifikovanou osobou sa nepovažuje jednorazové narušenie dohodnutého režimu poskytovania služieb, neúmyselné nesprávne posúdenie alebo nesprávne rozhodnutie v akejkoľvek odbornej veci, neúmyselné poškodenie majetku objednávateľa a podobne. V prípade riadne odôvodnenej žiadosti o zmenu kvalifikovanej osoby pri poskytovaní služieb je objednávateľ povinný akceptovať činnosť aktuálne pridelenej kvalifikovanej osoby, kým poskytovateľ nezabezpečí náhradu. To neplatí v prípade konania kvalifikovanej osoby s úmyslom poškodiť objednávateľa alebo narušiť jeho činnosť. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť v akomkoľvek prípade náhradu kvalifikovanej osoby, a to v čo najkratšom možnom čase.

10.6 Akékoľvek písomnosti v súvislosti s ukončením zmluvy alebo ukončením činnosti kvalifikovanej osoby sa budú doručovať spôsobom uvedeným v bode 8.1 týchto VOP.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom v zmysle čl. 2 týchto VOP. Ak by bolo niektoré z ustanovení zmluvy v rozpore s týmito VOP, má prednosť ustanovenie zmluvy

11.2 Tieto VOP a vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

11.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto VOP. V prípade zmeny VOP sa zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom riadi prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky objednávateľom a tieto sú prístupné na internetovej stránke poskytovateľa.

11.4 Všetky spory, ktoré vyniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom z právnych vzťahov súvisiacich s týmito VOP, budú riešené miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

11.5 Pokiaľ sa niektoré z ustanovení týchto VOP ukáže ako neplatné alebo neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP.

11.6 Objednávateľ vyhlasuje, že jeho vôľa byť viazaný týmito VOP je slobodná a vážna, že jeho zmluvná voľnosť nie je obmedzená, svoju vôľu neprejavil za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, že si tieto VOP prečítal a ich obsahu a zneniu porozumel.

 


Tieto VOP nadobudli účinnosť dňa 1.5.2021