VOP konzultant 01022024

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GQsystems, a.s.

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi odberateľom a dodávateľom pri poskytovaní služieb pre klientov odberateľa, najmä v oblasti projektového manažmentu a manažmentu výroby. Bližšie informácie k službám odberateľa možno nájsť na webovom sídle odberateľa: https://gqinterim.com/. VOP sú súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi odberateľom a dodávateľom

1.2 Odberateľom služieb je obchodná spoločnosť GQsystems, a.s., IČO: 46 371 621, so sídlom Kasalova 581/27, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10647/N (ďalej ako „odberateľ“ a/alebo „GQS“).

1.3 Dodávateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ poskytujúca svoje služby pre odberateľa (ďalej ako „dodávateľ“).

1.4 Obchodným zákonníkom sa myslí zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).

1.5 Odberateľ a dodávateľ ďalej v týchto VOP aj ako „zmluvné strany“.

II. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom vzniká na základe a) objednávky odberateľa spolu s cenovou ponukou a jej potvrdením zo strany dodávateľa.

2.2 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť služby v zmysle požiadaviek odberateľa uvedených v jeho objednávke potvrdenej dodávateľom a záväzok odoberateľa zaplatiť dohodnutú odplatu.

2.3 Objednávku môže odberateľ urobiť prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na aktuálne kontaktné údaje dodávateľa. Objednávka by mala okrem údajov odberateľa obsahovať popis a rozsah požadovaných služieb. Súčasťou objednávky je spravidla aj cenová ponuka. Odoslanie objednávky sa nepovažuje za záväzný návrh na uzatvorenie zmluvy s dodávateľom.

2.4 Dodávateľ potvrdí objednávku písomne alebo prostredníctvom e-mailu. Okamihom potvrdenia objednávky dodávateľom, je táto objednávka pre dodávateľa záväzná a plynú z nej pre dodávateľa všetky záväzky a povinnosti. Súčasťou potvrdenia objednávky je záväzná cenová ponuka za požadované služby. K uzavretiu zmluvy dochádza v tomto prípade potvrdením objednávky spolu s cenovou ponukou dodávateľom.

2.5 Zaslaním potvrdenia objednávky, dodávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a s ich obsahom súhlasí. Dohodnuté podmienky poskytovania služby je možné meniť iba výslovnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

III. Poskytnutie služby

3.1 Uzavretím zmluvy sa dodávateľ zaväzuje v dojednanom rozsahu poskytovať inžinierske služby a konzultantské služby (ďalej len „služby“) pre GQS tak, že bude vykonávať služby pre klienta spoločnosti GQS špecifikovaného v objednávke (ďalej len „klient“), podľa potrieb klienta a GQS. Za poskytované služby sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dohodnutú odplatu.

3.2 Dodávateľ bude vykonávať služby, ktorých rozsah bude špecifikovaný v potvrdenej objednávke. Služby budú dodávateľom poskytované v časových intervaloch uvedených v potvrdenej objednávke.

3.3 Dodávateľ bude dohodnuté služby vykonávať na mieste uvedenom v potvrdenej objednávke.

3.4 GQS sa zaväzuje zabezpečiť dodávateľovi u klienta GQS podmienky pre riadny výkon služieb vrátane odbornej inštruktáže o mieste a činnosti, ktorú bude dodávateľ vykonávať.

3.5 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti osobne, riadne, včas a s vynaložením odbornej starostlivosti, riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými mu spoločnosťou GQS alebo klientom, chrániť majetok GQS a klienta pred poškodením, stratou, zničením, krádežou alebo zneužitím a zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobrú povesť GQS alebo klienta.

3.6 Dodávateľ nie je oprávnený bez osobitného písomného splnomocnenia GQS uzatvárať v mene GQS žiadne zmluvy a prijímať platby.

3.7 Dodávateľ pri výkone služieb bude: a) telefonicky k dispozícií pre prípad potreby okamžitého poradenstva; b) poskytovať min. 1x týždenne report o celkovej situácii u klienta. Vyplnenie časového rozsahu poskytovania služieb sa nepovažuje za report o celkovej situácii u klienta; c) najneskôr do 1. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli služby poskytnuté informovať GQS o časovom rozsahu poskytnutia služieb, a to spôsobom určeným odberateľom.

3.8 Dodávateľ zodpovedá za škodu v rozsahu, ktorý vyplýva zo slovenských právnych predpisov. Dodávateľ zároveň zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením alebo zanedbaním povinností vyplývajúcich z bezpečnostných pokynov na pracoviskách klienta. Dodávateľ vyhlasuje, že bol pri potvrdení objednávky oboznámený s týmito predpismi a pokynmi.

3.9 Dodávateľ prehlasuje, že je poistený pre prípad vzniku škody v adekvátnej výške prináležiacej druhu poskytovania služieb v zmysle zmluvy.

IV. Cena a platobné podmienky, sankcie

4.1 Poskytnutie služieb bude spoplatnené v súlade s cenovou ponukou, ktorá tvorí súčasť objednávky.

4.2 Dodávateľ vystaví GQS faktúru za každý mesiac poskytovania služieb podľa zmluvy. Všetky faktúry vystavené dodávateľom budú splatné 30. dňom odo dňa ich vystavenia. GQS si vyhradzuje právo faktúru uhradiť neskôr v závislosti od riadneho poskytovania informácií o rozsahu poskytovania služieb dodávateľom, a to z dôvodu prípadnej nemožnosti riadneho vyčíslenia odplaty (pokiaľ dodávateľ nesplní svoju povinnosť informovať GQS o časovom rozsahu poskytovania služieb, a to najneskôr do 1. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli služby poskytnuté).

4.3 V prípade, že dodávateľ z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť služby poskytnúť v časovom rozsahu dohodnutom v potvrdenej objednávke, odplata bude vypočítaná alikvotne. V časovom rozsahu poskytovania služieb je započítaný výlučne čas, kedy dodávateľ reálne služby poskytoval.

4.4 Náhrada výdavkov spojených s poskytovaním služieb dodávateľom je špecifikovaná potvrdenej objednávke.

4.5 V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo týchto VOP zo strany dodávateľa má GQS nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s porušením povinností dodávateľa, a to najmä v súvislosti s potrebou výmeny dodávateľa pre klienta. Za tieto náklady sa považujú najmä náklady za zaškolenie nového dodávateľa alebo sankcie od klienta, ktoré vznikli z dôvodu ukončenia poskytovania služieb dodávateľom a ktoré musí GQS znášať.

4.6 V prípade podstatného porušenia povinností dodávateľom má GQS nárok na zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa výške priemernej odplaty podľa zmluvy vyčíslenej z predošlýchfaktúr vystavených dodávateľom spoločnosti GQS (minimálne ale vo výške vyčíslenej akoby bola poskytovaná služba 8 hodín denne), a to za každé jedno podstatné porušenie. Nárok na zmluvnú pokutu vzniká GQS aj v prípade vzniku škody porušením článku 10.4 týchto VOP alebo akéhokoľvek úmyselného konania dodávateľa v neprospech GQS alebo klienta. Tým nie je dotknutý nárok GQS na náhradu škody.

V. Autorské práva

5.1 Ak vytvorí dodávateľ v súvislosti s činnosťou podľa zmluvy dielo v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon ako autor alebo spoluautor, je podľa týchto VOP a zmluvy spoločnosť GQS pôvodným nositeľom práv na použitie diela. GQS je na základe výhradnej licencie oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k dielu vo svojom mene a na vlastný účet a previesť predmetné práva vcelku alebo samostatne na tretiu osobu.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena dodávateľa za vytvorenie a za užívanie diela v zmysle tohto čl. VOP je zahrnutá v odplate podľa zmluvy. Tým sú vysporiadané všetky nároky dodávateľa, ktoré súvisia s vytvorením diela a jeho používaním spoločnosťou GQS.

VI. Ochrana osobných údajov

6.1 Osobné údaje dodávateľa resp. iných dotknutých osôb budú spracúvané v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov odberateľa, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke odberateľa v sekcii ochrana osobných údajov.

VII. Mlčanlivosť a dôverné informácie

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré budú poskytované alebo prijímané v súvislosti s poskytovaním služieb pre GQS a/alebo klienta resp. v akejkoľvek súvislosti s klientom, sa budú považovať za dôverné a to bez ohľadu na formu ich poskytnutia (ďalej len „Dôverné informácie“). Dôvernými informáciami sa na účely zmluvy a týchto VOP rozumejú najmä:
– všetky skutočnosti, informácie, podklady, dokumenty alebo akékoľvek obchodné, finančné, prevádzkové alebo iné údaje, písomnosti, materiály alebo informácie, ktoré GQS a/alebo klient v akejkoľvek forme a podobe poskytol, a ktoré nie sú verejne prístupné, ani všeobecne známe alebo neboli GQS resp. klientom zverejnené;
– všetky obchodné, výrobné, prevádzkové alebo technické informácie, prezentácie, plány, náčrty, postupy, logo, názov, vizuálne stvárnenia značky, know-how, výskumy, dáta, počítačové programy, softvéry alebo dokumentácia v akejkoľvek podobe, či už zachytená hmotne alebo poskytnutá ústne, obchodné metódy, ktoré nie sú verejne prístupné, ani všeobecne známe alebo neboli GQS resp. klientom zverejnené;
– informácie o pomeroch klienta, jeho produktoch, zákazníkoch, dodávateľoch, procesoch a výkonoch.

7.2 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, chrániť ich pred vyzradením, zneužitím, zničením, stratou a odcudzením a za týmto účelom prijímať vhodné a primerané technické a iné opatrenia. Dodávateľ berie na vedomie, že Dôverné informácie majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.3 Záväzok zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k Dôverným informáciám platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy, rovnako ako aj práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace, vrátane práva na náhradu škody a na zmluvnú pokutu.

7.4 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k Dôverným informáciám spomenutým v týchto VOP a zmluve. Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť žiadnu Dôvernúinformáciu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu GQS resp. klienta a tiež nepoužiť Dôvernú informáciu pre svoje potreby a na svoj osobný účel. Ďalej platí, že bez písomného súhlasu GQS nie je dodávateľ oprávnený poskytovať žiadnej tretej osobe informácie ohľadom miesta výkonu služieb a klienta.

7.5 Poskytnutie Dôverných informácií v zmysle tohto článku VOP tretím stranám možno považovať za podstatné porušenie týchto VOP a zmluvy, čo zakladá nárok zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy.

7.6 V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia tohto článku VOP zo strany dodávateľa, najmä ale nie výlučne povinnosti mlčanlivosti o Dôverných informáciách, je dodávateľ povinný GQS zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti v zmysle tohto článku VOP.

7.7 Ak GQS písomne vyzve dodávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle čl. VII ods. 7.6 týchto VOP, dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť GQS zmluvnú pokutu v celom rozsahu a včas podľa inštrukcií uvedených vo výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty. Nárok GQS na náhradu škody vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu zostáva zaplatením zmluvnej pokuty nedotknutý.

7.8 Dodávateľ súhlasí a berie na vedomie, že v prípade, ak GQS poskytne dodávateľovi emailovú schránku na pracovné účely, má GQS kedykoľvek právo na prístup k tejto schránke. Dodávateľ je povinný mu tento prístup kedykoľvek umožniť. Dodávateľ zároveň súhlasí s monitorovaním emailov v takto poskytnutej emailovej schránke.

VIII. Doručovanie

8.1 Akékoľvek písomnosti budú doručované odberateľovi na jeho kontaktné údaje uvedené vo VOP a dodávateľovi na adresu uvedenú v potvrdenej objednávke (ak druhej zmluvnej strane nebude písomne/elektronicky oznámená iná adresa). V prípade ak druhá zmluvná strana odmietne prevziať zásielku alebo neprevezme zásielku do konca odbernej lehoty, deň odmietnutia alebo posledný deň odbernej lehoty sa považuje za deň doručenia zásielky. Za deň doručenia zásielky sa bude taktiež považovať deň vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta na danej adrese napriek skutočnosti, že adresa bola uvedená správne a v súlade s týmito VOP.

8.2 V prípade elektronického doručovania budú oznámenia doručované na e-mailové adresy používané pri vzájomnej elektronickej komunikácii (najmä na tie adresy, ktoré sú uvedené v potvrdenej objednávke). Oznámenie sa v danom prípade bude považovať za doručené dňom jeho preukázateľného odoslania.

IX. Zákaz konkurencie

9.1 Dodávateľ prehlasuje, že nebude vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb vrátane partnerských alebo majetkovo alebo personálne prepojených či inak spriaznených spoločností a fyzických osôb akýmkoľvek spôsobom vykonávať činnosti, ktoré by mohli mať konkurenčný charakter k predmetu činnosti GQS ani nebude sprostredkovávať pre iné osoby obchody spoločnosti GQS.

9.2 Dodávateľ nesmie sám a ani prostredníctvom akejkoľvek tretej osoby, vrátane partnerských alebo majetkovo alebo personálne prepojených či inak spriaznených spoločností a fyzických osôb uzavierať akékoľvek zmluvy a obchody priamo s klientom, sprostredkúvať pre neho žiadne obchody s inými osobami, zúčastňovať sa na jeho podnikaní v akejkoľvek forme, zamestnať sa u klienta, prípadne si ním nechať sprostredkovať zamestnanie pre inú osobu, a to bez súhlasu GQS.

9.3 Zákaz podľa tohto článku VOP sa vzťahuje aj na čas 3 rokov po ukončení zmluvy. V prípade porušenia zákazu konkurencie dodávateľom v zmysle tohto článku VOP, je dodávateľ povinný uhradiť GQS zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa výške priemernej odplaty podľa zmluvy vyčíslenej z predošlých faktúr vystavených dodávateľom spoločnosti GQS (minimálne ale vo výške vyčíslenej akoby bola poskytovaná služba 8 hodín denne) v zmysle zmluvy.

X. Trvanie a zánik zmluvy

10.1 Zmluva sa medzi zmluvnými stranami uzatvára na dobu určenú v potvrdenej objednávke.

10.2 Zmluva môže byť ukončená:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením GQS v prípade podstatného porušenia zmluvy alebo týchto VOP dodávateľom alebo v prípade vyhlásenia dodávateľa, že služby neposkytne,
c) odstúpením dodávateľa v prípade podstatného porušenia zmluvy spoločnosťou GQS
d) nemožnosťou plnenia dodávateľom vzhľadom k vyhláseniu klienta – zmluva sa v takom prípade automaticky ukončuje, keď klient odmietne služby poskytované dodávateľom z akéhokoľvek dôvodu. Od tohto momentu stráca dodávateľ nárok na akúkoľvek odplatu s výnimkou už poskytnutých služieb.

10.3 Za podstatné porušenie týchto VOP a zmluvy na strane dodávateľa sa považuje najmä nedodržanie nariadenia stanoveného klientom alebo GQS v súvislosti s poskytnutím služieb riadne a včas, nedodržiavanie dohodnutých termínov stanovených klientom alebo GQS, nedodržiavanie pokynov klienta alebo GQS, nedodržiavanie povinností vyplývajúcich z potreby informovania GQS o poskytnutí služieb, neposkytnutie informácie o časovom rozsahu poskytovania služieb v ten-ktorý mesiac do 1. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli služby poskytnuté, úmyselné porušenie predpisov klienta, najmä čo sa týka predpisov o bezpečnosti.

10.4 Dodávateľ je povinný urobiť všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej GQS nedokončením služieb pre klienta z akéhokoľvek dôvodu.

10.5 Akékoľvek písomnosti v súvislosti s ukončením zmluvy sa budú doručovať spôsobom uvedeným v bode 8.1 týchto VOP. Ukončenie zmluvy nemá vplyv na vzájomné vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z plnenia zmluvy pred jej zánikom.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi odberateľom a dodávateľom v zmysle čl. II týchto VOP. Ak by bolo niektoré z ustanovení zmluvy v rozpore s týmito VOP, má prednosť ustanovenie zmluvy

11.2 Tieto VOP a vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

11.3 Odberateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto VOP. V prípade zmeny VOP sa zmluvný vzťah medzi odberateľom a dodávateľom riadi prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente potvrdenia objednávky dodávateľom.

11.4 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi odberateľom a dodávateľom z právnych vzťahov súvisiacich s týmito VOP, budú riešené miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

11.5 Pokiaľ sa niektoré z ustanovení týchto VOP ukáže ako neplatné alebo neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP.

11.6 Dodávateľ vyhlasuje, že jeho vôľa byť viazaný týmito VOP je slobodná a vážna, že jeho zmluvná voľnosť nie je obmedzená, svoju vôľu neprejavil za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, že si tieto VOP prečítal a ich obsahu a zneniu porozumel.

Tieto VOP nadobudli účinnosť dňa 1.2.2024.